Dokumentacja od 2017

Od 1 stycznia 2017 roku nastąpiła rewolucyjna zmiana w zakresie obowiązków dokumentacyjnych opisujących transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zmienił się zakres podmiotów, zobowiązanych do posiadania dokumentacji cen transferowych. Obecnie od 2017 roku aby określić obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla Spółki należy najpierw sprawdzić wielkość przychodów bądź kosztów (w zależności od tego która z tych pozycji w bilansie jest większa) w roku poprzedzającym. Jeśli wartość ta jest równa bądź większa od 2 mln euro (w rozumieniu przepisów o rachunkowości) w roku poprzednim wówczas mówimy o obowiązku sporządzenia dokumentacji dla transakcji istotnych w roku bieżącym. (jeżeli za dany rok będziemy musieli sporządzić dokumentację to za kolejny rok również mimo, że nie będzie przekroczona wartość 2 mln euro).

Oznacza to w praktyce, że zagadnienie cen transferowych dotyczy w zasadzie podmiotów, które prowadzą księgi handlowe.

Po określeniu czy przychody, bądź koszty podmiotu przekraczają 2 mln euro należy sprawdzić, czy w transakcjach z podmiotem powiązanym dokonywane są istotne transakcje. Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

  • 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż 20 000 000 euro – limit wynosi równowartość 50.000 euro powiększoną o 5 000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2.000.000 euro;
  • 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro – limit wynosi równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;
  • 100 000 000 euro – limit wynosi równowartość kwoty 500 000 euro.

Ponadto za transakcje istotne uznaje się również zawartą w danym roku podatkowym:

  • umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro lub
  • umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50 000 euro.

Do sporządzenia podatkowych dokumentacji cen transferowych zobowiązani są także podatnicy, którzy dokonują, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro. A także w sytuacji zawarcia z takim podmiotem umowę spółki osobowej, jeżeli Łączn wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro oraz zawarcia z podmiotem z kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, gdzie wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie lub przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 euro.

Termin sporządzenia dokumentacji oraz załączniki do zeznania rocznego

Podmiot powinien sporządzić dokumentację cen transferowych w terminie nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.

Właściciel albo członek zarządu reprezentujący podatnika jest zobowiązany do podpisania i dołączenia do zeznania rocznego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych w sposób kompletny i w ustawowym terminie.

W przypadku podmiotów, których przychody albo koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w roku podatkowym 10 000 000 euro do zeznania rocznego należy dołączyć sprawozdanie CIT-TP (bądź PIT-TP).

Stopnie dokumentacji cen transferowych:

I – Dokumentacja na poziomie krajowym (local file) sporządzają ją podmioty, których przychody bądź koszty wynoszą od 2 000 000 euro do 10 000 000 euro.

II – Dokumentacja na poziomie krajowym z dodatkowo obowiązkową analizą porównawczą (benchmarking) sporządzają ją podmioty, których przychody bądź koszty wynoszą od 10 000 000 euro do 20 000 000 euro.

III – Dokumentacja grupowa (master file) sporządzają ją podmioty, których przychody bądź koszty wynoszą od 20 000 000 euro do 750 000 000 euro.

IV – Dokumentacja grupowa z raportowaniem wg krajów (county by country reporting) sporządzają ją podmioty, których skonsolidowane przychody bądź koszty wynoszą powyżej 750 000 000 euro.