Ryzyko

Dlaczego zagadnienie to jest dla Państwa takie ważne?

W toku kontroli podatkowej organy podatkowe mają prawo zażądać by podatnik w ciągu siedmiu dni od wezwania przedłożył do kontroli dokumentację cen transferowych, gdy dokonywał on transakcji między podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Brak dokumentacji spełniającej wymogi ustawowe oraz określenie przez organ podatkowy innych cen niż te po jakich dokonana została transakcja powoduje, że doszacowany przychód opodatkowany będzie karną stawką 50 %.

Dodatkowo wskazać należy, że brak odpowiedniej dokumentacji podatkowej transkacji, która zdaniem organów podatkowych doprowadzać może do uszczuplenia należności względem Skarbu Państwa, podlegać będzie sakncjom uregulowanym w Kodeksie Karnym Skarbowym oraz bardzo wąsko znanej, a w zasadzie nie znanej wiekszości przedsiębiorców, ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
W niektórych przypadkach brak zabezpieczenia przed ryzykiem wynikającym z cen transferowych może powodować konieczność zapłaty dodatkowej kary w wysokości 10 % przychodu z danego roku. Dla wielu przedsiębiorców oznaczać to może automatyczne bankructwo.

Jakie występują czynniki ryzyka?

Przykładowo ryzyko podatkowe w zakresie cen transferowych może wystąpić jeśli:

 • Państwa Przedsiębiorstwo nie posiada ustalonej metody kalkulacji cen dotyczącej towarów, dóbr czy usług, które są przedmiotem transakcji
 • z jednostkami powiązanym;
 • dokonujecie Państwo sprzedaży produktów podmiotom powiązanym po cenach odbiegających od stosowanych zwykle w transakcjach z pozostałymi podmiotami;
 • Państwa model działalności gospodarczej opiera się na współpracy kilku podmiotów powiązanych ze sobą, które specjalizują się w części procesu produkcyjnego;
 • udostępniacie Państwo bezpłatnie spółkom zależnym lub spółce dominującej posiadane własności intelektualne (np.: technologie, know-how, znaki towarowe, licencje), środki pieniężne lub też sami z nich korzystacie;
 • gwarantujecie Państwo pożyczki dla spółki dominującej lub zależnej bez wynagrodzenia;
 • świadczycie Państwo różnego rodzaju nieodpłatne usługi określonego typu spółkom zależnym (np.: usługi zarządcze, marketingowe), lub też są one przez Was nabywane;
 • dokonujecie Państwo różnych, niejasno sprecyzowanych, obciążeń względem swoich spółek, bez posiadania należycie prowadzonej dokumentacji tych transakcji;
 • dokonujecie Państwo transakcji w ramach wspólnych przedsięwzięć, czy konsorcjów;
 • zawieracie Państwo umowy spółek osobowych z podmiotami powiązanymi;
 • wykazujecie Państwo stosunkowo niską rentowność w porównaniu z innymi podmiotami działającymi w branży.

Wyżej wskazane przykłady są wybranymi zdarzeniami, które stanowią najczęściej spotykane w przedsiębiorstwach sytuacje. Są to też zdarzenia które szczególnie interesują organy podatkowe, czego następstwem może być przeprowadzenie kontroli u podatnika w zakresie cen transferowych.