Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

Przypominamy, że do 1 października 2018 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadkach wskazanych przez ustawodawcę tzn. zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, mają obowiązek przesłać do właściwego urzędu skarbowego oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. W oświadczeniu tym podatnik potwierdza, że sporządził on dokumentację podatkową, której zadaniem jest wykazanie, że transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Przepisy podatkowe nie precyzją jednak, kto powinien takie oświadczenie podpisać. MF w wydanym w dniu 26 września br. komunikacie wyjaśnia, iżBiorąc pod uwagę cel regulacji, osobą lub osobami podpisującymi oświadczenie powinny być osoby znające sprawy oraz specyfikę działalności podmiotu gospodarczego, w imieniu którego składane jest oświadczenie, a tym samym mogące zaświadczyć o sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy tym podmiotem a powiązanymi z nim podmiotami, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. Zatem przepisy te nie wykluczają możliwości podpisania oświadczenia przez pracownika podmiotu obowiązanego do złożenia oświadczenia (np. zatrudnionego na podstawie umowy o pracę) mającego odpowiednią wiedzę i uprawnionego lub umocowanego do wykonywania tych czynności”.

Powyższe oznacza, że oświadczenie może zostać podpisane także przez osobę zajmującą się dokumentacją księgową pod warunkiem posiadania odpowiedniej wiedzy oraz prawidłowego umocowania.

Należy jednak pamiętać, że złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia może podlegać odpowiedzialności karno-skarbowej.

 

Violetta Wełnicka

Doradca podatkowy