Termin na sporządzenie dokumentacji w 2018 r.

Dokumentację cen transferowych powinna być sporządzona w terminie nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Jeżeli rok podatkowy kończy się w grudniu to termin przypada na 31 marca 2018 roku.

Osoba zarządzająca firmą jest zobowiązana do podpisania i dołączenia do zeznania rocznego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych w sposób kompletny i w ustawowym terminie.

Jeżeli podmiot osiąga przychody albo koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości powyżej 10 000 000 euro do zeznania rocznego należy dołączyć sprawozdanie CIT-TP (bądź PIT-TP).